Försäljningsvillkor

 1. Kontrollera fönstermåtten.
  INTERFÖNSTER kan tillverka fönster ner på milimeter utan någon extra kostnad för dig, du ska alltså ange de EXAKTA karmyttermåtten du vill ha. Om du vill beställa är det de exakta måtten i som du angett till oss, som du kommer att få på dina fönster och dörrar. När du väljer hängning på dina öppningsbara fönster eller dörrar titta på fönstret och dörren inifrån när du uppger hängning (vänster eller höger). En felaktigt beställd hägning kan Ej ersättas eller bytas ut. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten / hängning stämmer. När vi skickar beställning till  fabriken, kan ändringar efteråt ej göras. Vid närstående affär med fönsterbyte inkluderat åker INTERFÖNSTER  själva och mäter dina fönster och då övertar ansvaret att dina fönstermått är rätt.
 2. Fönsterbyte/färdigställande Garanti och produkt garantier
  Vi lämnar 5 års garanti på monteringen av fönster som är inköpta hos INTER FÖNSTER under förutsättning att INTERFÖNSTER utfört monteringen eller en av INTERFÖNSTER godkända montör.
 3. Måttanpassade Pvc fönster
  10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion
  10 års garanti på kondens mellan glas.
 4. Måttanpassade Pvc fönster Nordisk design
  10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion
  10 års garanti på kondens mellan glas.
 5. Måttanpassade aluminium fönster  
  10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion.              10 års garanti på kondens mellan glas
 6. Måttanpassade aluminium skjutdörrar och skjutpartier
  10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion.
  10 års garanti på kondens mellan glas.
 7. Fönster från våra fyndtillfällen, säljes i befintligt skick. Utan garantier.
  Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av INTERFÖNSTER  eller av oss godkänd montör och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage,repor eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas minst en gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon 1 gång per år. Om åverkan på karm och båge görs, såsom hålborrning gäller ej garantin. Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt. Garantin täcker inte demontering av felaktig produkt, samt montering av ersättningsprodukt. INTERFÖNSTER ersätter inte eventuella skador som kan ha orsakats på grund av felaktigheter av våra produkter. Varken indirekt eller direkt skada. Kunden betalar eventuella transportkostnader till och från reparations källan.
 8. Ångerrätt
  Vid måttbeställda fönster, dörrar, glaskasetter som är speciellt tillverkade för Er räkning, finns ingen ångerrätt. Fönster mått-tillverkas och anpassas med de mått du anger därför kan du inte återlämna dessa fönster. Det är alltså jätte viktigt att du kontrollerar måtten. Sk viktigt när du anger typ av hängning av öppningsbara fönster eller dörrar (Vänster eller höger) Ångerrätten för fönster och dörrar är lagstadgad i http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Om-distans–och-hemforsaljningslagen/ distans och hemförsäljningslagen SFS 2005:59.
 9. Leveranstider
  Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och INTERFÖNSTER ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats. Tänk på att lägga beställningar i rätt tid. Leveranser i december månad kan skjutas framåt till nästa år i andra veckan. leveranser under semestertider kan också variera.
  Kolla alltid med oss för slutlig leverans.                                                                                                                                                                        Måttanpassade Pvc ,vita fönster  14-25 arbetsdagar!               Måttanpassade Pvc,vita  skjutdörrar 14-25 arbetsdagar!         Måttanpassade Pvc,vita  fönster i Nordisk Design10-25 arbetsdagar
  Glaskassetter (Energiglas 2-glas eller 3-glas)10-14 arbetsdagar!
  Specialglas (takglas, glasskivor, härdat glas, laminerat glas, färgat glas e.t.c) 3-4 veckor!
  Måttanpassade aluminium fönster/ dörrar 4-5 veckor!  Måttanpassade aluminium skjutdörrar och skjutpartier4-5 veckor!
 10. Leveransadress
  INTERFÖNSTER levererar till din leveransadress som du angett vid beställningen. Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer .
  Transportskada / Produktskador måste besiktas vid leveranstillfället och omdelbart rapporteras till INTERFÖNSTER. Vi kontaktar alltid dig några dagar innan en leverans. Skulle vi inte få tag i dig via telefonnummer  du angett lämnas produkterna till den leveransadress du angett utan att du har möjlighet att kontrollera godset. Skulle sådan omständighet uppstå upplöses garantier.

Är köparen inte fysiskt på plats vid produkt utlämnade, ställs produkterna vid avlastningsplatsen på den leveransadress som kunden uppgav vid ordertillfället. Kunden äger produkterna alltid först efter att fakturan/fodran är betald, ej när produkterna har levererats.

Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören. INTERFÖNSTER  tar inget ansvar för transport skador som inte direkt rapporterats. Samma sak gäller saknade varor. Skulle leveransskador upptäckas ska skriftlig notering göras av dig på fraktsedeln. Du ska omgående anmäla skadan till INTERFÖNSTER AB .

Skador som ej hade kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 3 dagar. Efter det godtas inga skadeanmälningar. Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills INTERFÖNSTER återtar varan.

 1. Mottag av godset
  Kontrollera godset. Skadat gods får INTE monteras. Inga reklamationer på skador som kunnat upptäckas vid gods mottagandet godtas, vid brott mot det ovan sagda inser jag att jag har gjort fel och därmed fråntar jag mig själv all rätt till kompensation i efterhand. När det gäller tunga gods som t.e.x 2 eller 4 delade skjutdörrar, måste kunden bistå med minst tre personer vid utlastningstillfället.
 2. Behörig person
  Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att få rätten att kvittera godset samt att kontrollera det. Behörig person måste vara myndig. Det åligger kunden att betala för eventuell extra frakt om kunden ej är hemma vid leverans och INTER FÖNSTER  måste skicka godset på nytt. Kunden måste då ersätta denna extra fraktkostnad samt emballage och packning. Kunden måste även betala den administrativa kostnaden som kan uppstå som följd av ovanstående.
 3. Lossa godset
  Vi förutsätter att ni hjälper chauffören att lossa godset och kontrollerar godset tillsammans vid mottagandet så att allt är ok. Räkna så att du får rätt antal fönster och dörrar, samt handtag, monterings beslag och annat du beställt. Behörig person kommer att få kvittera följesedeln på dina fönster, därför kan INTERFÖNSTER i efterhand inte ersätta eventuellt saknade produkter. Fönster ska placeras stående på stabilt underlag, t ex på asfalterad garageuppfart lutande mot huset, eller på pall.
 4. Lämplig avlastningsplats
  Chauffören lämnar godset på närmast lämpliga ställe. Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för fönstret när leverans sker. Förflyttning av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar.
  Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil, praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar.
 5. Fraktkostnader
  Information gällande fraktkostnaden för dina fönster/dörrar står alltid på köpeavtal.
  Leveranser av tillbehör som levereras separat, debiteras enligt gällande posttaxa.
 6. Rot avdrag
  Om du valt ROT avdrag på montering så halveras din kostnad för fönsterbyte med hälften. När du väljer ROT avdrag måste du ha rätt till den annars kommer du att bli efterfakturerad med motsvarande belopp. För att du ska kunna veta om du har rätt och hur stor ROT belopp som gäller ring till Skatteverket och kontrollera direkt. Ring Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567. Om det finns fler ägare till bostaden glöm inte att ni kan dela på ”Rot avdrages kvot”.Viktigt!
  Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som kunden dragit av, har INTERFÖNSTER rätt att efterfakturera kunden det belopp som Skatteverket inte beviljat.
 7. Fönsterbyten / färdigställande
  Vi ringer, mailar, sms:ar dig alltid senast 3 dagar innan din leverans har kommit och då bestämmer vi tid och datum för fönsterbytet. Därför behöver vi ditt telefonnummer.Om kunden inte är hemma den avtalade tiden som INTERFÖNSTER hantverkare avtalat tillsammans med kunden har INTERFÖNSTER rätt att lämna godset på plats utan att göra ett fönsterbyte. Garantin förverkligas med omedelbar verkan och ingen återbetalning sker.
 8. INTERFÖNSTER fönster som är monterade av kunden
  Utgå alltid från att INTERFÖNSTER produkter är i världsklass när det gäller kvalitet. Både när det gäller Pvc fönster och aluminium fönster, beslag, glas etc. Produkterna är fabrikskontrollerade, certifierade och felmarginal är näst intill obefintlig. Om du monterar våra fönster och du tror att det är fel på produkten t.ex. att ett handtag inte går att låsa efter att du gjort monteringen så vill vi förtydliga att detta beror på till 99.99 % av fallen på felaktig montering, justering, etc. INTERFÖNSTER  kommer att ta hand om din reklamation. Visar det sig att montering är felaktigt utfört av kund efter att vi kontrollerat och rättat till felet kommer INTERFÖNSTER erlägga kund att betala för arbetskostnad, milersättning i samband med denna reklamation. Kostnad för detta är samma som fönsterbyte kostnad. Om reklamationen beror på produktens fel så åtgärdar INTERFÖNSTER reklamationen naturligtvis gratis.
 9. Vid fönsterbytet / färdigställande ingår följande:
  Färdigställande definieras i klartext som byte och färdigställande av gamla fönster/dörrar till de nya.
  De belopp som framgår i varukorgen utgår från följande:
  ● Att fönster eller dörrar är inhandlade av kunden från       INTERFÖNSTER AB
  ● Att bostaden som fönster ska bytas i är i anslutning till bottenplan. Om du bor i höghus eller andra högre byggnader måste du meddela detta så att vi kan prova fall från fall.
  ● Om ditt hus har annan fasad än trä måste du uppge detta vid beställningen. t.ex OBS! Fasad av tegel, puts, cement, eternit mm.
  ● Att inga extra kranar/lyftanordning/stegar behövs.
  ● Att fönster är lättåtkomligt för installatören och att inga andra fysiska hinder finns. T.ex markisser och fönsterbänkar samt att tavlor och övrig inredning är minst 2 m från fönstren och övertäckt så att inga skador sker.
  ● Vi lägger själva ut golvskydd.
  ● Demontering av de gamla fönstren
  ● Montage av nya fönster
  ● Tätning / isolering av spalt sker med miljövänlig lågexpanderade skum på PVC fönster. Materialvalet av tätning bestäms huvudsakligen av fönsterinstallatören på plats.
  ● Byggnation/ombyggnation av invändig fönstersmyg (vitlackad träfiber material endast som Mdf vitmålat. Annat material är extra tillkommande kostnad i offerten som du som kund måste ta ställning till innan påbörjad fönsterbyte.)
  ● Listning av fönstren (invändig foder) är alltid en standard dimension på maximalt 6 cm listbredd. Tjockare lister av träbrädor är tillkommande. Montering av utvändigt svart eller vit fönsterbleck. I de fall det sitter bleck ovanför fönster måste du ange ange detta vid beställningen. OBS! Utvändig foder av plåt ingår Ej utan är tillkommande. Annan färg än svart eller vit är också tillkommande. Målning av utvändigt foder är alltid i grundmålat vit. Om annan färg önskas eller andra målningsarbeten är detta tillkommande. Tillkommande definieras som påslag i fönsterbyte offerten och måste enskilt redovisats och godkänts av kunden innan påbörjad arbete.
  ● Bortforsling av gamla fönster om kund önskar det för extra kostnad utförs.
  ● När arbetet är klart går vi igenom hur dina nya fönster och dörrar fungerar samt hur du sköter dem.
 10. Betalningsvillkor                                                                    Förskottsfaktura på 40 % som säkerhet och måste betalas av kund för att beställningen ska initieras.
  Slutfaktura när fönster/dörrar kommer på plats till kunden.
 1. Myt om ”Man har alltid 30 dagar på sig att betala en faktura”
  Nej, det finns ingen lag om att man har 30 dagar på sig att betala en faktura. Om betalningstid inte har överenskommits, har säljaren rätt att bestämma inom vilken tid betalning ska vara gjord (konsumentköplagen 36 §, köplagen 49 §, konsumenttjänstlagen 41 §). Innan säljaren kan kräva betalt förutsätter det givetvis att han uppfyllt sin del av avtalet (levererat varor / utfört tjänster). Orsaken till denna vanliga missuppfattning beror sannolikt på en bestämmelse i räntelagen om att dröjsmålsränta inte får tas ut förrän tidigast 30 dagar efter fakturans avsändande (om överenskommelse om betalningstid saknas). Säljaren har dock rätt att vidta inkassoåtgärder efter att fakturan har förfallit.
 2. BankGiro
  Kund betalar till Bankgiro. Glöm inte att ange ditt fakturanummer som referens på betalningen. När betalningen har registrerats hos oss då skickar vi order för tillverkning. Kunder som inte har tillgång till Internet eller e-post ombeds att i första hand underteckna och godkänna offerten och försäljningsvillkoren som vi skickar till kundens folkbokföringsadress. Därefter gäller ovanstående.

Produktreservation
Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om INTERFÖNSTER efter att du köpt sänker priserna. Likaväl som vi inte extradebiterar om vi höjer priserna. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när INTERFÖNSTER finner det lämpligt.